Шах в училище


Въвеждането на програмата "Шах в училище" в образователните системи на ЕС


Декларация на Европейския парламент от 15 март 2012 г. относно въвеждането на програмата "Шах в училище" в образователните системи в Европейския съюзЕвропейският парламент,
– като взе предвид членове 6 и 165 от Договора за функционирането на Европейския съюз,
– като взе предвид член 123 от своя правилник,
А. като има предвид, че в член 6 от Договора за функционирането на ЕС се предвижда, че спортът е сред областите, в които „Съюзът разполага с компетентност да предприема действия за подкрепа, координиране или допълване на действията на държавите-членки“;
Б. като има предвид, че шахът е игра, достъпна за децата от всяка социална група, и може да подпомогне социалното сближаване и да допринесе за постигането на цели на политиката, като например социалната интеграция, борбата с дискриминацията, намаляването на престъпността и дори борбата срещу различни зависимости;

В. като има предвид, че каквато и да е възрастта на детето, шахът може да подобри неговата концентрация, търпеливост и упоритост и може да развие чувството му за творчество, интуицията, паметта и уменията му за анализ и вземане на решения; като има предвид, че шахът учи също на решителност, мотивация и спортсменски дух;

1. призовава Комисията и държавите-членки да насърчат въвеждането на програмата „Шах в училище“ в образователните системи на държавите-членки;

2. призовава Комисията в предстоящото си съобщение относно спорта да обърне дължимото внимание на програмата „Шах в училище“ и да осигури достатъчно финансиране за нея от 2012 г. нататък;

3. призовава Комисията да отчете резултатите от всякакви проучвания относно въздействието на тази програма върху развитието на децата;

4. възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, на Комисията и парламентите на държавите-членки.